درس امروز

part of speechphoneticVocabulary.No
.adj/rɪˈmɑːr.kə.bəl/remarkable۱
adj./əˈtræk.tɪv/attractive۲
n./ədˈvaɪs/advice۳
n./ˌdɪs.əˈpruː.vəl/disapproval۴
adv./ˌhæpˈhæz.ɚd.li/haphazardly۵
adj./pɚˈsɪs.tənt/persistent۶
.v/wɪðˈdrɑː/withdraw۷
adj./ˈsel.ə.breɪ.t̬ɪd/celebrated۸
/freɪl//freɪl/frail۹
n./mɪθ/myth۱۰
v./ɪnˈten.sə.faɪ/intensify۱۱
adj./ˈɒŋˌɡəʊ.ɪŋ/ongoing۱۲
v./rɪˈstɔːr/restore۱۳
adj./pɪˈkjuːl.jɚ/peculiar۱۴
adv./prəˈfaʊnd.li/profoundly۱۵

کالوکیشن و معانی لغات امروز

TranslationCollocation.No
نمره استثناییremarkable mark۱
عطر جذابattractive atter۲
صدای نصیحت Voice of advice۳
عدم تایید برنامهdisapproval of app۴
به طور تصادفی اتفاق افتادنhaphazardly happen۵
خواهر زن سمج persistent sister-in-law۶
عقب نشینی کردن از دیوارهاwithdraw walls۷
سلبریتی مشهورcelebrated celebrity۸
ریل شکنندهfrail rail۹
اسطوره میتراmyth Mitra۱۰
تشدید کردن تنشintensify tension۱۱
آنلاین و در جریانongoing & online۱۲
بازگردادن داستانrestore story۱۳
مکعب خاصpeculria cube۱۴
عمیقاً خنده دارprofoundly funny۱۵

مرور ظهر

مرور شب

کلیپ‌ها